ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย

ฐานข้อมูลคณาจารย์หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ลงทะเบียนผู้ประกอบการ ลงทะเบียนผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการสามารถกดลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ที่นี่

ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญสามารถกดลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ที่นี่

 

Talent Mobillity Rajabhat Uttaradit

 

 

หน่วยงานในเครือข่าย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สอวช.

สกอ.

สกว.

สวทช.

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

วช.

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562

20/05/2019 10:40

สำนักงาน Talent Mobility มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม "เขียนโครงการอย่างไรให้ได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รอบที่ 2 ประจำปี 2562

เข้าพบหารือแนวทางการดำเนินงานกับ รองอธิการบดี รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์

29/04/2019 16:22

วันที่ 18 ต.ค. 61 เข้าพบหารือแนวทางการดำเนินงานกับ รองอธิการบดี รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์

ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.สมคิด ทุ่นใจ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29/04/2019 16:20

วันที่ 6 พ.ย. 61 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.สมคิด ทุ่นใจ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักวิจัย

- การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างไม้ และโครงสร้างทางด้านวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ - การวิเคราะห์และออกแบบอาคารต้านทานแรงแผ่นดินไหว - การวิเคราะห์และออกแบบการเสริมก าลังอาคารให้สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหว - การวิเคราะห์และออกแบบแก้ไขปัญหาจากหน้างานก่อสร้างจริงทางด้านวิศวกรรมโยธา - การเขียนแบบก่อสร้าง 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์ - กฎหมายและจริยธรรมในการก่อสร้า

ผศ.เจนศักดิ์ คชนิล

วัฏจักรคาร์บอน, การหมุนเวียนธาตุอาหาร, นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม, แบบจำลองทางสิ่งแวดล้อม, การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

อ.ดร.ชาติทะนง โพธิ์ดง