ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย

ฐานข้อมูลคณาจารย์หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ลงทะเบียนผู้ประกอบการ ลงทะเบียนผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการสามารถกดลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ที่นี่

ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญสามารถกดลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ที่นี่

 

Talent Mobillity Rajabhat Uttaradit

 

 

หน่วยงานในเครือข่าย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สอวช.

สกอ.

สกว.

สวทช.

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

วช.

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

09/10/2019 09:54

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญชวนบุคลากรที่ต้องการเสนอขอทุน Talent Mobility ปี 2563 และทุนวิจัย ปี 2564 ใน Platform 1 และ 3 เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยสู่ Frontier Research กิจกรรม "การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อเสนอขอทุน Talent mobility ปี 2563 และการให้ข้อเสนอแนะแผนบูรณาการใน Platform 1 และ 3 เพื่อเสนอขอทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564" ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1112 ชั้น 1 อาคาร 11 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เวลา 13.00-17.00 น.

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

22/08/2019 14:45

“เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ISI และ SCOPUS) และเทคนิคการสร้างเครือข่ายนักวิจัยต่างประเทศ”

ภาพกิจกรรมวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562

14/06/2019 10:06

สำนักงาน Talent Mobility จัดกิจกรรมขอบคุณและวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถทางการแข่งขันสู่ภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมเขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุนจาก สกอ. และการอบรมทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์

สกอ.ประกาศรับทุนสนับสนุนรอบที่ 2

26/05/2019 02:53

สำนักงานคณะกรรมการอุมศึกษาประกาศรับทุนสนับสนุนรอบที่ 2 ประจำปี 2562 สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารดาวน์โหลด

นักวิจัย

จุลินทรีย์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ กระบวนการหมัก ชีวสถิติ จุลชีววิทยาสาธารณสุข สารชีวภัณฑ์

อ.ดร.กิตติ เมืองตุ้ม