โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562

สำนักงาน Talent Mobility มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม "เขียนโครงการอย่างไรให้ได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รอบที่ 2 ประจำปี 2562

ภาพกิจกรรมวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562

สำนักงาน Talent Mobility จัดกิจกรรมขอบคุณและวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถทางการแข่งขันสู่ภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมเขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุนจาก สกอ. และการอบรมทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญชวนบุคลากรที่ต้องการเสนอขอทุน Talent Mobility ปี 2563 และทุนวิจัย ปี 2564 ใน Platform 1 และ 3 เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยสู่ Frontier Research กิจกรรม "การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อเสนอขอทุน Talent mobility ปี 2563 และการให้ข้อเสนอแนะแผนบูรณาการใน Platform 1 และ 3 เพื่อเสนอขอทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564" ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1112 ชั้น 1 อาคาร 11 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เวลา 13.00-17.00 น.