image_57

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562

สำนักงาน Talent Mobility มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม "เขียนโครงการอย่างไรให้ได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รอบที่ 2 ประจำปี 2562