image_57

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

“เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ISI และ SCOPUS) และเทคนิคการสร้างเครือข่ายนักวิจัยต่างประเทศ”