ผศ.ดุษฎี บุญธรรม

ผศ.ดุษฎี บุญธรรม

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : วิศวกรรมโลจิสติกส์
ติดต่อ : email: oke_kmitl@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
- การเพิ่มผลผลิต การควบคุมคุณภาพ - การผลิตและเทคโนโลยีด้านอุตสาหการ - การใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท หล่อวัฒนา จ ากัด