ผศ.ทวีศักดิ์ วรจักร์

ผศ.ทวีศักดิ์ วรจักร์

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้า
ติดต่อ : thaweesakkeng@uru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้านไผ่งาม