อ.วาทิต วงษ์ดอกไม้

อ.วาทิต วงษ์ดอกไม้

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหการ
ติดต่อ : wathito@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้านไผ่งาม