ผศ.เจนศักดิ์ คชนิล

ผศ.เจนศักดิ์ คชนิล

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
ติดต่อ : jensakpanda@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
- การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างไม้ และโครงสร้างทางด้านวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ - การวิเคราะห์และออกแบบอาคารต้านทานแรงแผ่นดินไหว - การวิเคราะห์และออกแบบการเสริมก าลังอาคารให้สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหว - การวิเคราะห์และออกแบบแก้ไขปัญหาจากหน้างานก่อสร้างจริงทางด้านวิศวกรรมโยธา - การเขียนแบบก่อสร้าง 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์ - กฎหมายและจริยธรรมในการก่อสร้า

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลปะยนต์การ (อุตรดิตถ์)