อ.วรพล มะโนสร้อย

อ.วรพล มะโนสร้อย

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อ : 055-416629

ความเชี่ยวชาญ
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารเครือข่าย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท วิระยะ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด