อ.ดร.วีรพล คงนุ่น

อ.ดร.วีรพล คงนุ่น

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อ : 055-416629

ความเชี่ยวชาญ
ระบบไฟฟ้า การวัดคุมทางอุตสาหกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท นาโนบราส จำกัด