ผศ.ธนภูมิ เฟื่องเพียร

ผศ.ธนภูมิ เฟื่องเพียร

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้า
ติดต่อ : fuangpian_t@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
- วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า - การออกแบบระบบไฟฟ้า - การติดตั้งระบบไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปั้นน้ำเป็นเพชร