อ.กาญจนา ดาวเด่น

อ.กาญจนา ดาวเด่น

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อ : nadaoden@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
Artificial Intelligence

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท กรีนคูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด