อ.ดร. กันต์ อินทุวงศ์

อ.ดร. กันต์ อินทุวงศ์

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหการ
ติดต่อ : email: inchgun@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารโครงการและกรรมวิธีการผลิต วิเคราะห์ข้อมูล สร้างคู่มือการท างาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท หล่อวัฒนา จ ากัด