อ.ดร.ฉลวย เสาวคนธ์

อ.ดร.ฉลวย เสาวคนธ์

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา : เคมี
ติดต่อ : souvakon_ch@yahoo.com

ความเชี่ยวชาญ
พลังงานทดแทน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
วิสาหกิจชุมชนน่านมอลต์