อ.ดร.ธนากร ธนวัฒน์

อ.ดร.ธนากร ธนวัฒน์

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์
ติดต่อ : thanawaturu@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
การส่งเสริมสุขภาพโดยใช้วิธีทางกายภาพบำบัด การทดสอบสมรรถภาพทางกายภาพบำบัดในชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดราษฎร์พิษณุ