อ.ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล

อ.ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา : เทคโนโลยี สารสนเทศ
ติดต่อ : chanida@uru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
Web Technology /Digital Media/Graphic Design/Big Data & Data Science /Web Development/Managing the Database Environment /Human Computer Interactive/ GUI Design and Programming/Electronic Commerc

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
ห้างหุ้นส่วนจำกัดราษฎร์พิษณุ