อ.ดร.ภาคภูมิ โชคทวี พาณิชย์

อ.ดร.ภาคภูมิ โชคทวี พาณิชย์

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การกีฬา
ติดต่อ : pakphomc@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
- Physical fitness test - Body conditioning - Scientific principles of sports training - Sport psychology

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดราษฎร์พิษณุ