อ.ดร.กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์

อ.ดร.กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์
ติดต่อ : kittiwanjunrith@yahoo.com

ความเชี่ยวชาญ
การส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอาย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดราษฎร์พิษณุ