อ.ปริญญา ไกรวุฒินันท์

อ.ปริญญา ไกรวุฒินันท์

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ติดต่อ : Parinya_k25@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และ จุลชีววิทยาทางน้ำและการบำบัดน้ำเสีย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
1.บริษัท น าตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด 2.บริษัท พัฒนานิคมเกษตร จำกัด