อ.ดร.วีรศักดิ์ จอมกิติชัย

อ.ดร.วีรศักดิ์ จอมกิติชัย

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา : เคมี
ติดต่อ : chomkitichai@yahoo.com

ความเชี่ยวชาญ
วัสดุศาสตร์ เคมีวิเคราะห์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท ซี.เอช อาร์ทดีไซน์ จำกัด