อ.ดร.กิตติ เมืองตุ้ม

อ.ดร.กิตติ เมืองตุ้ม

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา : ชีววิทยา
ติดต่อ : kittoom@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
จุลินทรีย์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ กระบวนการหมัก ชีวสถิติ จุลชีววิทยาสาธารณสุข สารชีวภัณฑ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
1.บริษัท ลำลำลับแล จำกัด