ผศ.ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ

ผศ.ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา : เคมี
ติดต่อ : porntippapinyaphong@yahoo.com

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านเอนไซม์จาก พืชและจุลินทรีย์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์แหนม