อ.ดร.จิราพร เกตุวราภรณ์

อ.ดร.จิราพร เกตุวราภรณ์

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา : เคมี
ติดต่อ : 0-5541-1096 ต่อ 1300

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีเอนไซม์ เคมีสิ่งทอ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท พัฒนานิคมเกษตร จำกัด