อ.ดร.สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์

อ.ดร.สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ติดต่อ : pongthornpruek@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการของเสียการจัดการมลพิษ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เห็ดน่านมั่นคง