อ.ดร.วิภา ประพินอักษร

อ.ดร.วิภา ประพินอักษร

หน่วยงาน : คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ติดต่อ : 055-817700 ต่อ 1

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีชีวภาพ ปรับปรุงระบบการผลิตตามข้อกำหนด GMP

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท เขาสะเอียบ จำกัด