อ.ดรุณี นาคเสวี

อ.ดรุณี นาคเสวี

หน่วยงาน : คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ติดต่อ : 055-817700 ต่อ 1

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีชีวภาพ วิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการผลิตทดสอบผลิตภัณฑ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท เขาสะเอียบ จำกัด