อ.วรรณกนก เขื่อนสุข

อ.วรรณกนก เขื่อนสุข

หน่วยงาน : คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ติดต่อ : 055-817700 ต่อ 1

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอาหาร การจัดการบริหารโรงงาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท โซริฮาบุ จำกัด