อ.ปิยวรรณ ปาลาศ

อ.ปิยวรรณ ปาลาศ

หน่วยงาน : คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ติดต่อ : 055-817700 ต่อ 1

ความเชี่ยวชาญ
-

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท นาโนบราส จำกัด