อ.จันทิมา ปกครอง

อ.จันทิมา ปกครอง

หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา : ศิลปกรรม
ติดต่อ : 055-411096 ต่อ 1410

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบกราฟิก การออกแบบบรรจุภัณฑ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
วิสาหกิจชุมชนผ้าลับแล