อ.ดร.ยุพิน เถื่อนศรี

อ.ดร.ยุพิน เถื่อนศรี

หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
ติดต่อ : 055-416601-20 ต่อ 1400

ความเชี่ยวชาญ
ระบบการจัดการเงิน การบัญชีและการคำนวณต้นทุน การผลิต

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท โซริฮาบุ จำกัด