อ.ดร.สุประวีณ์ อ่อนจันทร์

อ.ดร.สุประวีณ์ อ่อนจันทร์

หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา : บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ติดต่อ : 055-411096 ต่อ 1417

ความเชี่ยวชาญ
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท วิระยะเอ็นเนอร์ยี่คอร์ปอเรชั่น จำกัด