อ.พงษ์ธร วิจิตรกูล

อ.พงษ์ธร วิจิตรกูล

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
ติดต่อ : w.pongtorn@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีความร้อน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท อี่เฮียงฟู้ด เทรดดิง จำกัด