อ.สมเกียรติ จิระวงศ์เสถียร

อ.สมเกียรติ จิระวงศ์เสถียร

หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
ติดต่อ : Khunkujui@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
บริหารธุรกิจด้านการตลาด

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
วิสาหกิจชุมชนผ้าลับแล