ผศ.ดร.ภาศิริ เขตปิยรัตน์

ผศ.ดร.ภาศิริ เขตปิยรัตน์

หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
ติดต่อ : 055-411096 ต่อ 1500

ความเชี่ยวชาญ
บริหารธุรกิจ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิลปะยนต์การ (อุตรดิตถ์)