อ.สงกรานต์ ถุงแก้ว

อ.สงกรานต์ ถุงแก้ว

หน่วยงาน : วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ติดต่อ : krukan@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษและศิลปวัฒนธรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท ซี.เอช อาร์ทดีไซน์ จำกัด