จักรพันธ์  ศรีสวัสดิ์

จักรพันธ์ ศรีสวัสดิ์

หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
ติดต่อ : สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ
Computer Graphic , Network Design , Database design

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
Proficient Technology co.,ltd