อ.สิงหา ปรารมภ์

อ.สิงหา ปรารมภ์

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์
ติดต่อ : singha@uru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ - ออกแบบเฟอร์นิเจอร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท อี่เฮียงฟู้ด เทรดดิง จำกัด