อ.สมเจตน์ บุญชื่น

อ.สมเจตน์ บุญชื่น

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้า
ติดต่อ : somjate_b@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
- การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า - อุปกรณ์การตรวจวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท ฮาเวสเตอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด