image_57

ประกาศผลการพิจารณา Pre-Talent Mobility รอบที่ 2

ประกาศผลการพิจารณา Pre-Talent Mobility รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศผลการคัดเลือกโครงการ Pre-Talent Mobility รอบที่ 2

หรือไปที่เมนูเอกสารดาวน์โหลด คลิกที่ ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563