image_57

โครงการ"การพัฒนาผู้มีศักยภาพรุ่นใหม่ (New Talent) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของวิสาหกิจ ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม"

ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "การพัฒนาผู้มีศักยภาพรุ่นใหม่ (New Talent) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของวิสาหกิจ ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม"รุ่นที่ 1
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 อาคารวิทยาการจัดการชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

และกิจกรรม นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.20 น. ณ ห้องพิชัยยุทธ ชั้น 5 ตึกภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์