image_57

โครงการ การเตรียมความพร้อมศักยภาพบุคลากร ด้านการพัฒนาและค้นหาโจทย์วิจัยร่วมกับอุตสาหกรรมหลังโควิด19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และเครือข่าย”

โครงการ "การเตรียมความพร้อมศักยภาพบุคลากร ด้านการพัฒนาและค้นหาโจทย์วิจัยร่วมกับอุตสาหกรรมหลังโควิด19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และเครือข่าย" ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2563