ผศ.ดุษฎี บุญธรรม

สาขาวิชา : วิศวกรรมโลจิสติกส์
ติดต่อ : email: oke_kmitl@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
- การเพิ่มผลผลิต การควบคุมคุณภาพ - การผลิตและเทคโนโลยีด้านอุตสาหการ - การใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท หล่อวัฒนา จ ากัด

รองศาสตราจารย์ ดร. กันต์ อินทุวงศ์

สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหการ
ติดต่อ : email: inchgun@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารโครงการและกรรมวิธีการผลิต วิเคราะห์ข้อมูล สร้างคู่มือการท างาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท หล่อวัฒนา จ ากัด

ผศ.ไพโรจน์ นะเที่ยง

สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหการ
ติดต่อ : 055-416629

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารโครงการและกรรมวิธีการผลิต เก็บข้อมูลเชิงลึก ปรับปรุงเครื่องจักรในด้านกลไกการท างาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท หล่อวัฒนา จ ากัด

อ.พิทักษ์คล้ายชม

สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ : pitakkh@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบสมองกลฝังตัว เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบควบคุมเตา เครื่องสกัดน ามัน CNSL

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท หล่อวัฒนา จ ากัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ธร วิจิตรกูล

สาขาวิชา : วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
ติดต่อ : w.pongtorn@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีความร้อน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท อี่เฮียงฟู้ด เทรดดิง จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงหา ปรารมภ์

สาขาวิชา : เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์
ติดต่อ : singha@uru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ - ออกแบบเฟอร์นิเจอร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท อี่เฮียงฟู้ด เทรดดิง จำกัด

ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์

สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหการ
ติดต่อ : adun99@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
- ด้านโลหะวิทยา - ด้านเครื่องมือกล - ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการ Optimization ในคอมพิวเตอร์ - ด้านการใช้ระบบคลื่นความถี่ วิทยุ (RFID) - ด้านการผลิตหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม และการควบคุม - ด้านการเขียนแผนธุรกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท ฮาเวสเตอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด

อ.สมเจตน์ บุญชื่น

สาขาวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้า
ติดต่อ : somjate_b@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
- การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า - อุปกรณ์การตรวจวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท ฮาเวสเตอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

อ.ดร.พลิศภัสร์ คำฟู

สาขาวิชา : การจัดการงานวิศวกรรม
ติดต่อ : 055-416629

ความเชี่ยวชาญ
- เทคโนโลยีวัสดุ - นาโนเทคโนโลยี - วัสดุศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท ฮาเวสเตอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

ผศ.ทวีศักดิ์ วรจักร์

สาขาวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้า
ติดต่อ : thaweesakkeng@uru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้านไผ่งาม

อ.วาทิต วงษ์ดอกไม้

สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหการ
ติดต่อ : wathito@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้านไผ่งาม

ผศ.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์

สาขาวิชา : วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
ติดต่อ : siwat3003@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
- วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง - วิศวกรรมความปลอดภัย - ความคุ้มค่าในการลงทุนของโครงการ - การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท ฟาร์มดี เอเซียจำกัด

ผศ.เจนศักดิ์ คชนิล

สาขาวิชา : วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
ติดต่อ : jensakpanda@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
- การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างไม้ และโครงสร้างทางด้านวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ - การวิเคราะห์และออกแบบอาคารต้านทานแรงแผ่นดินไหว - การวิเคราะห์และออกแบบการเสริมก าลังอาคารให้สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหว - การวิเคราะห์และออกแบบแก้ไขปัญหาจากหน้างานก่อสร้างจริงทางด้านวิศวกรรมโยธา - การเขียนแบบก่อสร้าง 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์ - กฎหมายและจริยธรรมในการก่อสร้า

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลปะยนต์การ (อุตรดิตถ์)

อ.อภิศักดิ์ พรหมฝาย

สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ : apisakph@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
1. Automation System 2. Image Processing 3. Embedded System

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท วิระยะ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด

อ.วรพล มะโนสร้อย

สาขาวิชา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อ : 055-416629

ความเชี่ยวชาญ
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารเครือข่าย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท วิระยะ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อ.วราภรณ์ ชนะพรมมา

สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหการ
ติดต่อ : warapor.p@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
การศึกษาทางด้านการวางแผนและควบคุมการผลิตและการศึกษาการทำงาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
1.บริษัท วิระยะ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดร.ต่อ เฮลท์ แอนด์ โฮม

อ.ดร.วีรพล คงนุ่น

สาขาวิชา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อ : 055-416629

ความเชี่ยวชาญ
ระบบไฟฟ้า การวัดคุมทางอุตสาหกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท นาโนบราส จำกัด

ผศ.ธนภูมิ เฟื่องเพียร

สาขาวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้า
ติดต่อ : fuangpian_t@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
- วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า - การออกแบบระบบไฟฟ้า - การติดตั้งระบบไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปั้นน้ำเป็นเพชร

อ.กาญจนา ดาวเด่น

สาขาวิชา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อ : nadaoden@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
Artificial Intelligence

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท กรีนคูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษา อินทร์ประสิทธิ์

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ออกแบบและดีไซน์สื่อประชาสัมพันธ์ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ graphic ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม