อ.ดร.วชิราภรณ์ เขียวมั่ง

สาขาวิชา : เคมี
ติดต่อ : w.kheowmung@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
เคมี วัสดุศาสตร์ นาโนเทคโนโลยี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
วิสาหกิจชุมชนน่านมอลต์

อ.ดร.ฉลวย เสาวคนธ์

สาขาวิชา : เคมี
ติดต่อ : souvakon_ch@yahoo.com

ความเชี่ยวชาญ
พลังงานทดแทน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
วิสาหกิจชุมชนน่านมอลต์

อ.ดร.ธนากร ธนวัฒน์

สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์
ติดต่อ : thanawaturu@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
การส่งเสริมสุขภาพโดยใช้วิธีทางกายภาพบำบัด การทดสอบสมรรถภาพทางกายภาพบำบัดในชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดราษฎร์พิษณุ

อ.ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล

สาขาวิชา : เทคโนโลยี สารสนเทศ
ติดต่อ : chanida@uru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
Web Technology /Digital Media/Graphic Design/Big Data & Data Science /Web Development/Managing the Database Environment /Human Computer Interactive/ GUI Design and Programming/Electronic Commerc

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
ห้างหุ้นส่วนจำกัดราษฎร์พิษณุ

อ.ดร.ภาคภูมิ โชคทวี พาณิชย์

สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การกีฬา
ติดต่อ : pakphomc@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
- Physical fitness test - Body conditioning - Scientific principles of sports training - Sport psychology

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดราษฎร์พิษณุ

อ.ดร.กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์

สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์
ติดต่อ : kittiwanjunrith@yahoo.com

ความเชี่ยวชาญ
การส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอาย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดราษฎร์พิษณุ

อ.ดร.พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ

สาขาวิชา : เคมี
ติดต่อ : pongthep.jan@uru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
เคมี วัสดุศาสตร์ นาโนเทคโนโลยี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
1.วิสาหกิจชุมชนผ้าลับแล 2.บริษัท ซี.เอช อาร์ทดีไซน์ จำกัด

อ.ดร.อัมพวัน ไมตรัตน์

สาขาวิชา : เคมี
ติดต่อ : a.maitarad@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
การศึกษาโครงสร้างทางเคมีของสารชีวโมเลกุล และการจำลองแบบเชิงโมเลกุล การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการศึกษาด้านเคมี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
1.บริษัท น าตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด 2.วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื อสัตว์แหนม

อ.ปริญญา ไกรวุฒินันท์

สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ติดต่อ : Parinya_k25@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และ จุลชีววิทยาทางน้ำและการบำบัดน้ำเสีย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
1.บริษัท น าตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด 2.บริษัท พัฒนานิคมเกษตร จำกัด

อ.ดร.วีรศักดิ์ จอมกิติชัย

สาขาวิชา : เคมี
ติดต่อ : chomkitichai@yahoo.com

ความเชี่ยวชาญ
วัสดุศาสตร์ เคมีวิเคราะห์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท ซี.เอช อาร์ทดีไซน์ จำกัด

อ.ดร.ชาติทะนง โพธิ์ดง

สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ติดต่อ : chattanong@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
วัฏจักรคาร์บอน, การหมุนเวียนธาตุอาหาร, นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม, แบบจำลองทางสิ่งแวดล้อม, การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท ซี.เอช อาร์ทดีไซน์ จำกัด

อ.ดร.สุทธิดา วิทนาลัย

สาขาวิชา : ชีววิทยา
ติดต่อ : suttidream@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยาทางอาหาร ชีวเคมี พันธุศาสตร์ การผลิตสื่อทางชีววิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
1.บริษัท ล าล าลับแล จำกัด 2.บริษัท พัฒนานิคมเกษตร จำกัด

อ.ดร.กิตติ เมืองตุ้ม

สาขาวิชา : ชีววิทยา
ติดต่อ : kittoom@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
จุลินทรีย์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ กระบวนการหมัก ชีวสถิติ จุลชีววิทยาสาธารณสุข สารชีวภัณฑ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
1.บริษัท ลำลำลับแล จำกัด

อ.ดร.ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ

สาขาวิชา : เคมี
ติดต่อ : nboonprakob@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตร์นาโน วัสดุศาสตร์ปิโตรเคมีปิโตรเคมี ทางตัวเร่งปฏิกิริยาพอลิเมอร์เชิงอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีเคมีอินทรีย์ เคมีสำหรับวิศวกร เคมีทั่วไป

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท แพร่รุ่งเรืองอินเตอร์ไรซ์ 2007 จำกัด

อ.ดร.วันวิสาห์ พิระภาค

สาขาวิชา : ชีววิทยา
ติดต่อ : wanwisa_f@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
พืช พืชสมุนไพร จุลินทรีย์ โรคพืช เห็ดรา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท แพร่รุ่งเรืองอินเตอร์ไรซ์ 2007 จำกัด

ผศ.ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ

สาขาวิชา : เคมี
ติดต่อ : porntippapinyaphong@yahoo.com

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านเอนไซม์จาก พืชและจุลินทรีย์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์แหนม

อ.ดร.จิราพร เกตุวราภรณ์

สาขาวิชา : เคมี
ติดต่อ : 0-5541-1096 ต่อ 1300

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีเอนไซม์ เคมีสิ่งทอ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท พัฒนานิคมเกษตร จำกัด

อ.ดร.สิริวดี พรหมน้อย

สาขาวิชา : ชีววิทยา
ติดต่อ : first_pig_2@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสัตว์, Biocontrol, Molecular biology, Immunology, Vaccine technology, Animal biodiversity, Bioinformatics

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์และพัฒนาไก่ชนพระนเรศวรเหลืองหางขาว

อ.ดร.สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์

สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ติดต่อ : pongthornpruek@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการของเสียการจัดการมลพิษ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เห็ดน่านมั่นคง

อ.อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล

สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร
ติดต่อ : 055-411096 ต่อ 1303

ความเชี่ยวชาญ
- Web Programming - Mobile Programming - Cloud Computing

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท วิระยะ เอ็นเนอร์ยี่คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นางสาวละออง อุปมัย

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ระบบการบริหารและการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม