อ.ดร.ธนากร ธนวัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
ติดต่อ : thanawaturu@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
การส่งเสริมสุขภาพโดยใช้วิธีทางกายภาพบำบัด การทดสอบสมรรถภาพทางกายภาพบำบัดในชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดราษฎร์พิษณุ

อ.ดร.ธนากร ธนวัฒน์