นางสาวธัญลักษณ์ ศุภพลธร

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ออกแบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบ 3 มิติ การถ่ายภาพส่งเสริมการท่องเที่ยว การถ่ายภาพสินค้าเพื่อส่งเสริมการขายและสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ การออกแบบกราฟิก โลโก้ สร้างแบรนด์ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายจักรี พิชญ์พิบุล

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาซอฟต์แวร์ /การออกแบบระบบ / การประมวลผลข้อมูล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมโทรคมนาคม(การออกแบบวิศวกรรมสายอากาศ, ), ระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, ระบบสื่อสารไร้สาย, ระบบสมองกลฝั่งตัว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม