อาจารย์ปฐมทัศน์ บรรณเลิศ

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ การบริหารจัดการภาครัฐ ธรรมาภิบาล/การประเมิน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.ด้านการบริหารงานภาครัฐ 3.ด้านองค์การและการจัดการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม