อาจารย์วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการขยะชุมชน ด้านการพัฒนาชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์