อาจารย์นคเรศ อุดชะยา

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
รูปแบบการท่องเที่ยว ต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ สปา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ภูวนารถ ศรีทอง

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ, การจัดการการท่องเที่ยว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ขวัญฤทัย ครองยุติ

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการการท่องเที่ยว การวางแผนและการพัฒนาอุทยานและพื้นที่อนุรักษ์ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การสร้างตราสินค้า การจัดการอีเว้นท์ การตลาดการท่องเที่ยว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม