อาจารย์รชตะ ไชยเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การท่องเที่ยวชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์รชตะ ไชยเมือง