ผศ.ดร.ภาศิริ เขตปิยรัตน์

สาขาวิชา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
ติดต่อ : 055-411096 ต่อ 1500

ความเชี่ยวชาญ
บริหารธุรกิจ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิลปะยนต์การ (อุตรดิตถ์)

อ.ดร.เฉวียง วงศ์จินดา

สาขาวิชา : บัญชีบัณฑิต
ติดต่อ : 055-411096 ต่อ 1500

ความเชี่ยวชาญ
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ทางด้านการเงิน บัญชี และภาษีอากร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิลปะยนต์การ (อุตรดิตถ์)

อาจารย์สุเมธ พิลึก

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม